Důležité pojmy  

ADVOKÁT / PRÁVNÍK

Ve významu slov advokát a právník je rozdíl. Právník je absolvent vysokoškolského právnického studia. Advokát je právník, který úspěšně složil advokátní zkoušky a může tedy vykonávat svou praxi samostatně a za úplatu. Advokát zastupuje práva a zájmy jednoho z rodičů nebo dítěte před soudem a snaží se o co nejlepší výsledek v zájmu své strany. Někteří advokáti poskytují ale i mediátorské služby zaměřené na dohodu mezi rozvádějícími se manžely.

ALIMENTY

Alimenty = Výživné

COCHEMSKÁ PRAXE

Cochemská praxe (jinak též Cochemský model) je alternativní cestou, jak ku prospěchu dětí řešit opatrovnické spory v případě rozvodu nebo rozchodu rodičů. Jejím cílem je zefektivnit spolupráci organizací a institucí účastnících se rozchodového procesu (soud, OSPOD, advokáti, mediátoři, psychologové, podpůrné organizace etc.) a vést rozcházející se rodiče primárně k dohodě.

DOHODA

Dohoda je základním kamenem společného řešení. Dohoda je cesta pro spokojené děti a rodiče i po rozvodu či rozchodu. Dohoda jsou i malá společná rozhodnutí, jako je třeba výběr školní aktovky, volba mimoškolní aktivity nebo i způsob trávení vánočních svátků. Pomocí malých kroků můžou rodiče překonat nepříjemnou situaci. V průběhu rozchodu/rozvodu je někdy dobré uzavřít formální dohodu (např. potvrzenou notářem, či soudem) tak, aby vznikla jistota její vymahatelnosti.

EXEKUCE

Výživné lze vymáhat také v exekutorském řízení (tzv. exekuci). V případě exekučního vymáhání výživného dochází ke spolupráci s exekutorem, který na základě návrhu na nařízení exekuce žádá soud o pověření k jejímu provedení. Exekutor následně samostatně lustruje majetek povinného a může postihnout i více finančních zdrojů současně. Náklady na vedení exekuce i odměna exekutora jsou účtovány dlužníkovi. V případě neúspěšné exekuce (např. pro nedostatek majetku dlužníka) jsou účtovány oprávněnému rodiči.

EXEKUČNÍ TITUL

Exekuční titul je soudní dokument, který opravňuje rodiče žijícího ve společné domácnosti s dítětem, žádat po povinném rodiči finanční obnos spojený s výchovou dítěte.

FIKCE VÝŠE PŘÍJMU

Pokud rodič při soudním jednání neprokáže své příjmy, pak se za jejich výši považuje 25násobek životního minima jednotlivce. Z této částky se dále počítá výživné pro dítě a případně i druhého rodiče.

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

Istanbulská úmluva neboli Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí zavázala státy, které úmluvu podepsaly a ratifikovaly, k podniknutí takových kroků, které právně postihují násilí na dětech a genderově podmíněné násilí, domácí násilí, genderové stíhání. (domácí násilí). Více informací naleznete ZDE.

JINÝ SOUDNÍ ROK

Jiný soudní rok je přípravné jednání, za jiných, než standardních podmínek, jehož průběh, místo a způsob konání určuje předseda senátu opatřením. Při tomto jednání dá soud účastníkům prostor, aby se k věci vyjádřili, nebo zjistí jejich stanoviska jiným vhodným způsobem. Touto formou při rozvodovém řízení neformálně některé soudy komunikují s rodiči nebo i s dětmi ještě před nařízením samotného soudního jednání ve věci. Dávají tak většinou prostor dohodě.

MEDIÁTOR / MEDIACE

Díky třetí straně – mediátorovi se mohou znesvářené strany lépe dohodnout a snáze vyřešit problémy. Mediace může probíhat společně, nebo i odděleně. Mediátor za pomoci mediačního procesu pomůže lidem vydefinovat si jejich přání a potřeby a na jejich základě se dohodnout k oboustranné spokojenosti. Pro řešení rodinných sporů jsou vhodní rodinní mediátoři.

OPATROVNICKÉ ŘÍZENÍ

Je součástí rozvodového řízení a jedná se o úpravu poměrů nezletilých dětí – tedy péče a výživy pro dobu po rozvodu. Rodiče se na úpravě mohou dohodnout a sepsanou dohodu si nechat potvrdit notářem. Tuto dohodu pak předloží soudu a ten ji většinou potvrdí, pokud je v nejlepším zájmu dítěte.

OPRÁVNĚNÁ OSOBA / OPRÁVNĚNÝ RODIČ

Právnický termín pro osobu, která má nárok na výživné. V případě rozvodu se jedná o děti a případně i o rodiče, kterého rozchod ohrožuje na základních potřebách.

OSPOD

Zkratka OSPOD znamená: Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Hovorově se mu říká „sociálka“. Při rozvodech mohou sociální pracovníci OSPODu pomoci např. s dohodou ohledně dětí či výživného. V rozvodu působí jako ochranitelé zájmů dítěte. Pobočky OSPOD má každé větší město na svém městském úřadu.

PÉČE VÝLUČNÁ

Tento typ péče znamená, že jeden z rodičů má dítě do své péče zpravidla svěřené soudem a druhý rodič se s ním setkává za domluvených nebo stanovených podmínek a platí na něj výživné. Oba rodiče však mají k dítěti i nadále rodičovská práva i odpovědnost. Rozhodování o školách, bydlení nebo lékařských zákrocích stále závisí na obou rodičích. Uspořádání může být různé, nejčastěji se volí varianta setkávání s druhým rodičem na víkend od pátku odpoledne do neděle večer (jednou za 14 dní) a jedno odpoledne v týdnu.

POVINNÁ OSOBA / POVINNÝ RODIČ

Jedná se o právnický terminus technicus. V rozvodovém řízení se jedná o osobu, která je povinna děti a případně i jejich rodiče zaopatřit.

RODIČOVSKÝ PLÁN

Rodičovský plán je detailní dohoda ohledně péče, výchovy a výživy dětí, který mohou rodiče uzavřít, podepsat a nechat si případně ověřit podpisy notářem, pokud jsou schopni se dohodnout. Vzor najdete např. ZDE.

_______________
Na rodičovský plán je potřeba se dívat i z pohledu vašeho dítěte nebo dětí. Týká se především jich, proto při jeho tvorbě myslete především na jejich potřeby a zájmy. 
Ještě než plán začnete tvořit, přečtěte si prosím následující dokument: Dvacet proseb dětí.

ROZVOD NESPORNÝ

Za nesporný rozvod se považuje rozvod manželství, kde se nezjišťují příčiny rozvratu. Návrh podávají společně oba manželé nebo se druhý k návrhu připojí. Dalšími podmínkami je, že ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Pokud se manželé domluví a sepíší si dohodu o veškerých podrobnostech rozdělení majetku, bydlení, výživy a péče o děti, pak se jedná o rozvod nesporný. Dohodu pak potvrdí soud usnesením. Takový rozvod probíhá rychleji a je zpravidla šetrnější ke všem účastníkům vč. dětí.

ROZVOD SPORNÝ

Pokud jeden z partnerů nesouhlasí s rozvodem, nebo se nejsou manželé schopni domluvit na rozdělení majetku, výživném či péči o děti, pak se jedná o rozvod sporný, ve kterém rozhoduje soud. Řízení je možné zahájit spornou formou, ale posléze se rozvést dohodnutým způsobem, což platí stejně i v opačném směru.

SAMOŽIVITEL / SAMOŽIVITELKA

V současné době se pojem samoživitel/samoživitelka používá jako označení rodiče, který žije s dítětem v jedné domácnosti a živí dítě sám/a. Právní termín se vztahuje na všechny svobodné, rozvedené nebo ovdovělé muže a ženy. Termín ale nemá přesnou vypovídací hodnotu, proto Aperio používá termín “Sólo rodič”.

SÓLO RODIČ

Je to obecně rodič, který vychovává dítě ve své domácnosti sám. V některých případech se, ale např. může opřít o výživné ze strany druhého rodiče, sociální dávky, nebo pomoc neziskových organizací. Může mít také dítě ve střídavé péči s druhým rodičem, nebo být svobodný nebo ovdovělý. Pojem sólo rodič je širším termínem, než v zákonech užívaný pojem samoživitel/samoživitelka. Ten totiž zcela nepostihuje všechny situace, do nichž se mohou rodiče dostat.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní řízení je obecný název pro celý sled jednotlivých situací, které v případě rozvodu končí usnesením/rozsudkem a dohodou o bydlení, výchově a výživě dětí a většinou také majetkovým vypořádáním. Přesný postup si můžete přečíst ZDE.

SOUDNÍ VÝKON ROZHODNUTÍ

Pokud povinný rodič neplatí výživné, je možné částku vymáhat soudně nebo v exekučním řízení. Soudní výkon rozhodnutí provádí soud, který o výživném naposledy rozhodoval prostřednictvím svých vykonavatelů. Oprávněný rodič musí v návrhu sám uvést majetek dlužníka a určit způsob vymáhání (např. srážkami ze mzdy). Soud majetek dlužníka aktivně nedohledává ani nezkouší různé cesty vymožení (na rozdíl od exekutora). Toto řízení je pro oprávněného rodiče bezplatné.

SPOLEČNÁ PÉČE

Pokud jsou partneři schopni bez problémů se domluvit a pokračovat ve vztahu s dítětem beze změn, je společná péče ideálním řešením. Společná péče není zákonem nijak specifikovaná. Je vhodná, pokud rodiče spolu po rozvodu i nadále bydlí nebo vychovávají téměř dospělého potomka. Nebo pokud se spolu dokáží flexibilně dohodnout. K této péči je nutný souhlas obou rodičů a neurčuje se výživné žádnému z rodičů.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Do společného jmění manželů neboli SJM spadá majetek, který získali během trvání manželství oba manželé. (Platí zde výjimky, jako například dědictví.) Do SJM patří také dluhy. Při rozvodu se lze na jeho vypořádání dohodnout, nebo jeho rozdělení určí soud. Rozvést manželství je možné i bez majetkového vypořádání, které je potřeba udělat nejpozději do 3 let od rozvodu.

STŘÍDAVÁ PÉČE

Tento typ rozdělení péče o děti po rozvodu rodičů svěřuje děti do péče obou rodičů. Zpravidla se rodiče dohodnou, jak a kdy bude dítě u kterého z nich, může to ale určit i soud. Domluva může být zcela individuální a záleží, jestli se rodiče střídají po týdnu nebo měsíci, nemusí jít ani o rozdělení půl na půl. Výhodou je, že jeden z rodičů netráví s dítětem jen víkend, ale je s ním i v běžných dnech a řeší běžné školní starosti i radosti. Dítě tak vidí, že oba rodiče mají stejnou váhu při rozhodování.

TABULKA PRO VÝPOČET VÝŠE VÝŽIVNÉHO

Správně se tomuto vodítku pro výpočet výživného říká Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti. Vychází pouze z věku dítěte a výše příjmu povinného rodiče. Tabulka je pouze orientační a slouží jen jako doporučení. O výši výživného rozhoduje soud. Link ZDE.

VÝŽIVNÉ NA DÍTĚ

Finanční částka, která pokrývá stravu a další životní potřeby dítěte jako je bydlení, náklady na školní akce a zájmové kroužky nebo oblečení. Tuto částku pravidelně vyplácí povinný rodič (zpravidla ten rodič, který s dítětem nežije v jedné domácnosti). Na výši se mohou dohodnout rodiče nebo ji určí soud.

ZÁLOHOVANÉ VÝŽIVNÉ

Zálohované výživné pomáhá sólo rodiči ve chvíli, kdy povinný rodič neplatí alimenty. Stát přebírá tuto odpovědnost na sebe. V podstatě se jedná o to, že dlužné na výživném neplatícímu rodiči stále nabíhají, ale vymáhá je stát. Rodič, kterému na výchovu dítěte peníze chybí, je dostává pravidelně od státu. V ČR zatím zálohované výživné nemáme (existuje v jiných evropských státech – např. v SR nebo ve Švédsku).

Byla pro vás stránka užitečná?

Hodnocení
Můžete nás ohodnotit body.
Děkujeme, pokud se rozhodnete ohodnotit naše stránky.

Copyright © Aperio 2019
www.aperio.cz
Všechna práva vyhrazena.
Web Prague College a Jarka Jones

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Consent Management Platform by Real Cookie Banner